Ştiinţa faptelor

Liceul "Simion Mehedinţi" Vidra

Get Adobe Flash player

Date importante

     1950 - 9 mai: Robert Schuman, ministrul de externe al Franţei, inspirat de Jean Mon-net, propune planul care va sta la baza Comunităţii Europene a Cărbunelui si Oţelului sau CECO („Declaraţia Schuman").
     1951-18 aprilie: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg si Olanda semnează Tratatul de la Paris pentru constituirea CECO.
     1957 - 25 martie: Grupul celor şase semnează Tratatul de la Roma prin care ia fiinţă Comunitatea Economică Europeană (CEE) si Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM).
     1973 - 1 ianuarie: Danemarca, Irlanda si Marea Britanie aderă la Comunităţile Europene, care cuprind acum 9 membri.
     1975 - 1-2 decembrie: Consiliul Europei decide alegerea Parlamentului European prin vot universal până în 1978, instituirea paşaportului european si reprezentarea unică din partea comunităţii în dialogul Nord-Sud.
     1981 - 1 ianuarie: Grecia devine al zecelea membru al Comunităţii Europene.
     1986 - 1 ianuarie: Portugalia si Spania se alătură Comunităţii în calitate de ţări membre.
     1981 - 29 mai: Steagul Uniunii Europene, adoptat de Comunitate, este ridicat pentru prima dată în faţa clădirii Berlaymont pe imnul Uniunii Europene.
     1992 - 7 februarie: la Maastricht, Miniştrii Afacerilor Externe si ai Finanţelor din ţările membre semnează tratatul de creare a Uniunii Europene (UE)
     1995 - 1 ianuarie: Austria, Finlanda si Suedia devin membre ale UE.
     1999 - 1 ianuarie: se lansează oficial moneda unică europeană, euro, adoptată oficial de Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olan¬da, Portugalia si Spania.
     2004 - 1 mai: intră în vigoare Tratatul de Aderare cu cei 10 noi membrii UE — Cipru, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia si Ungaria.
     2007 – 1 ianuarie: intrăînvigoareTratatul de aderare a RomânieişiBulgariei la UniuneaEuropeană.

    Rezumat

Moştenirea secolului al XX-lea
     • Secolul al XX-lea a fost dominat de războiul hegemonie de 77 de ani, care a cunoscut trei episoade: cele două mari războaie mondiale si războiul rece, o perioadă de înfruntare diplomatică si ideologică între Occident şi blocul sovietic.
     •În Occident, cu sprijin american, un proiect intelectual interbelic, Europa Unită, a devenit treptat realitate. La începutul secolului al XXI-lea, Uniunea Europeană este o entitate politică, economică şi culturală care se pregăteşte
să integreze societăţi, economii si culturi din state ale fostului bloc estic.
     • Globalizarea este fenomenul care reconfigurează polii de putere politică şi economică tradiţionali. Accentul nu se mai pune pe dominaţie economică si politică, ci pe circulaţia ideilor, a informaţiilor si a capitalului la scară planetară.
     • Formele de manifestare artistică sunt atât de diverse, încât ideea de curent cultural este mai puţinoperaţională, în numele postmodernisrnului, orice experiment este permis.
     • Toleranţa din lumea artei are un echivalent în viaţa spirituală. Toleranţa reli¬gioasă este un deziderat al lumii contemporane, în ciuda tendinţeide secu¬larizare a vieţii sociale publice.
Unitatea europeană
     • Temeiurile unităţii europene sunt cultura laică si tradiţiademocraţiei. Europa este un spaţiuprivilegiat al drepturilor omului şi ale cetăţeanului. Exemplaritatea democratică a Europei este comparabilă cu cea a Statelor Unite.
     • Uniunea Europeană nu ameninţă identitatea popoarelor care aderă la va¬lorile sale. Respectarea identităţii culturale este ea însăşi o valoare a Europei.
     • Europa se sprijină pe trei piloni: 1. comunităţile europene (cooperare eco¬nomică); 2. politica externă şi de securitate comună; 3. cooperarea poliţie¬nească si judiciară în materie penală (justiţie si afaceri interne coroborate).
     • Uniunea Europeană are 5 instituţii principale: Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul de Miniştri (Consiliul Uniunii Europene), Curtea de Justiţie a Comunităţii europene, Curtea de conturi europeană.
Europa şispaţiile de civilizaţie extraeuropene
      • Europa, în relaţiilesale cu lumea, promovează democraţia, drepturile omu¬lui şi principiile economiei de piaţă.
      • Statele europene nu mai sunt puteri coloniale, dar întreţinrelaţiieconomi¬ce si politice privilegiate cu fostele colonii în cadrul unei convenţii.
      • SUA, care au contribuit cu un ajutor economic substanţial la refacerea Europei după ce de al doilea război mondial, sunt principalul furnizor de securitate militară pentru continentul nostru.
      • Noii actori politici si economici de pe scena mondială provin din Asia. Afinităţile europenilor cu asiaticii se reduc strict la afaceri comerciale, ţările asiatice nefiind încă nişte campioni ai democraţiei.
România
      • „Intrarea în Europa" este, pentru români, modificarea treptată a struc¬turilor tradiţionale(politice, economice, sociale, culturale) sub influenţa modelului occidental.
      • „Intrarea în Europa" a început o dată cu secolul al XlX-lea, a fost deopotrivă reală si mimată, dorită în numele modernizării şi respinsă în numele păstrării tradiţiilor. Episodul totalitar a însemnat un regres major, pe care societatea românească se străduieşte să-l recupereze începând cu anul 1995, când România a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, fiind admisă, cu drepturi depline, la 1 ianuarie 2007.
      • Cultura română este în ansamblu o cultură sincronă cu culturile ţărilor europene.
      • Idea europeană a fost promovată de români exilaţi precum Grigore Gafencu.
      • România luptă cu propria sa imagine în presa internaţională.


Search

Copyright © 2017.Stiinta faptelor. Toate drepturile rezervate.