Organizare concurs ocupare post vacant secretar

LICEUL SIMION MEHEDINTI, VIDRA

Nr 2219 din 27.08.2019

ANUNȚ

În baza HG 286/2011 Liceul Simion mehedinti, Vidra, județul Vrancea organizează concurs de ocupare a postului de secretar școală, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.


Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă în data de: 24 septembrie 2019, orele 10,00, la sediul instituției;

Proba practică în data de: 26 septembrie 2019, orele 10,00, la sediul instituției;

Proba interviu în data de 27septembrie 2019, orele 10,00, la sediul instituției.

Dosarele se depun în perioada 03.09.2019 – 16.09.2019, la secretariatul instituției.


Cerințe:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii (studii medii în specialitatea postului sau studii superioare);
g) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Condiții specific de participare la concurs:
– nivelul studiilor: superioare.

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

Dosarul de concurs

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii

(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.Tematica de concurs: Legislația specifică învățământului preuniversitar

Bibliografie:

ü Legea Educației Naționale Nr.1/2011

ü Legea Nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

ü Ordinul MENCS Nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

ü Ordinul Nr. 3502/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

ü Hotărârea Guvernului Nr. 500/2011 privind Registrul General de Evidență a salariaților;

ü Hotărârea Guvernului Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

ü Legea Nr. 135/2007 privind Arhivarea documentelor în formă electronic (M.Of. nr. 345/22.05.2007 Partea I);

ü Legea 677/21.11.2001, actualizată pentru Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfăşurării

1

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs

3.09.2019 – 16.09.2019,

Orele 8,00-16,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

2

Validarea dosarelor depuse

19.09.2019

3

Afisarea rezultatelor la etapa de validare a dosarelor

17.09.2019,

ora 16.00

4

Depunerea contestatiilor la etapa de validare a dosarelor

18.09.2019,

Orele 8,00-16,00

5

Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor la etapa de validare a dosarelor

19.09.2019,

ora 12.00

6

Susținerea probei scrise

24.09.2019,

orele 10,00

7

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

24.09.2019,

orele 16,00

8

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

25.09.2019,

orele 8,00-12,00

9

Afișarea rezultatelor după contestații

25.09.2019,

orele 16,00

10

Proba practică

26.09.2019,

orele 10,00

11

Afișarea rezultatelor la proba practică

26.09.2019,

Orele 14,00

12

Depunerea contestațiilor la proba practică

26.09.2019,

Orele 14,30 – 16,00

13

Afișarea rezultatelor după contestații la proba practică

26.09.2019,

Orele 18,00

14

Proba de interviu

27.09.2019,

Orele 10,00

15

Afișarea rezultatelor la proba de interviu

27.09.2019,

Orele 14,00

16

Depunerea contestațiilor la proba de interviu

27.09.2019,

Orele 14,30-16,00

17

Afișarea rezultatelor finale după interviu.

Afișarea rezultatelor finale la concurs

27.09.2019,

Orele 18,00

Director, Secretar ,

Prof. Potop Adela Ivan Florența