Organizare concurs ocupare post vacant LABORANT DEBUTANT

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” cu sediul în: loc VIDRA, jud VRANCEA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postuluiLABORANT DEBUTANT (0.5 normă) – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: studii medii in domeniu conform art. 250 Legea 1/2011

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 22.01.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba practică:- data de 25.01.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba de interviu:- data de 26.01.2018, ora 10.00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul institutie(respectiv 16 ianuarie 2018, ora 14.00)

Date contact: POTOP ADELA CĂTĂLINA tel.:0723894442

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiţii generale

 1. are cetăţenia română şi cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii (MEDII) conform condiţiilor specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice

 1. Studii medii in domeniu
 2. Cunoştinţe privind legislaţia din învăţământul preuniversitar
 3. Constituie avantaj: Cunoştinţe de operare PC, cunoștinte privind efecuarea unor experimente în laboratoare școlare.
 4. Disponibilitate la timp de lucru prelungit pentru activități necuprinse în fișa postlui dar care contribuie la funcționarea optimă a școlii

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copii ale actelor de studii
 4. Copia certificatului de naştere
 5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
 6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
 7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL
 8. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
 9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)
 10. Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative
 11. Caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul)
 12. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se va restituí candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.

Actele vor fi aşezate în ordinea menţionată într-un dosar cu şină

Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării conform cu originalul.

PROCEDURA DE SELECȚIE

Probe de concurs: a) probă scrisă – 2 ore; b) probă practică- 1 ora; c) Interviu- 10-15 minute.

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concurs Data / perioada Observaţii
Publicarea anunţului 22.12.2017
Depunerea dosarelor de înscriere 03.01.2018-16.01.2018

ora 900-1400

La secretariatul Liceului Simion Mehedinti, Vidra
Verificarea şi validarea dosarelor 17.01.2018
Proba scrisă 22.01.2018

10:00-12:00

Probă practică – utilizarea PC-ului 25.01.2018

10:00-11:00

Interviu 26.01.2018

ora 10:00

Afişarea rezultatelor 26.01.2018

ora 16:00

Depunerea contestaţiilor 29.01.2018

11:30-15:00

Afişarea rezultatelor finale 31.01.2018

Bibliografia:

 • · Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale
 • · Legea 360 din 2.09.2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice modificat cu Legea nr.263/2005, Legea 254/2011.
 • · Norme N.T.S.M / P.S.I. Legea 319/ 2006 cu completările şi modificările ulterioare
 • · Programele şcolare pentru activitatea de laborator fizică, chimie, biologie.

Aprobat,

director prof. Adela Potop