Organizare concurs ocupare post vacant INGRIJITOR ȘCOALA

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” cu sediul în: loc VIDRA, jud VRANCEA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postuluiINGRIJITOR ȘCOALA (1.5 norme) – posturi vacante contractual pe perioadă nedeterminată.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

 1. a) are cetăţenia română și domiciliul în România;
 2. b) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime minim 1 an in cadrul unei instituții de invațamînt
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de îngrijitor”
 7. g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

-studii generale (Școala generală de 8 clase)

– vechime cel putin 1 an in cadrul unei instituții de învățământ;

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba practică (eliminatorie)

– interviu

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba practică:- data de 25.01.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba de interviu:- data de 26.01.2018, ora 10.00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul institutie(respectiv 16 ianuarie 2018, ora 14.00)

Date contact: POTOP ADELA CĂTĂLINA tel.:0723894442

Aprobat,

director prof. Adela Potop