Concurs pentru post contractual bibliotecar

LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” cu sediul în: localitatea VIDRA, județul VRANCEA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postuluiBIBLIOTECAR – 1 post contractual vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

¾ Absolvenți de învățământ superior cu diplomă de licență;

¾ Calificare atestată prin diplomă / adeverinţă curs de biblioteconomie (sau în curs);

¾ Vechimea ȋn specialitate corespunzător postului minim 6 luni, cu prioritate cei care au lucrat ȋn ȋnvățămȃnt (bibliotecă şcolară);

¾ Cunoştinţe de operare PC (word, excel, ppt. etc)

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: – data de 23.11.2020 ora 10.00, la sediul institutiei.

Proba practică: – data de 25.11.2020 ora 10.00, la sediul institutiei.

Proba de interviu: – data de 27.11.2020 ora 10.00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituției (perioada 02-13.11.2020)

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

2. Copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copie a certificatului de naștere;

4. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor;

5. Adeverinta sau orice alt document care sa ateste absolvirea sau inscrierea la un curs de initiere/ studii postuniversitare in domeniul biblioteconomiei

6. Copie a carnetului de muncă;

7. Cazier judiciar;

8. Certificat de integritate comportamental;

9. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

10. Curriculum vitae – model European.

11. Prezentarea de copii a unor certificate de absolvire de programe de formare profesională în învățământ, constituie un avantaj în evaluarea candidatului.

Notă: Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și înscrierea conform cu originalul, în fața candidatului.

Date contact/detalii: POTOP ADELA CĂTĂLINA telefon: 0723894442

Secretariatul instituției – telefon: 0237673054

email: lic_vidra@yahoo.com,

site :www.liceul-vidra.ro

Director,

Prof. Potop Adela