Get Adobe Flash player

 

Secretar şef

Liceul „Simion Mehedinţi” din Vidra, Judeţul Vrancea

o Angajator: Liceul „Simion Mehedinţi” din Vidra, Judeţul Vrancea

o Tip angajator: Instituții locale

o Categoria postului: Funcție contractuală

o Județ: Vrancea (vezi pe hartă)

o Tipul postului: Permanent

o Nivelul postului: Funcții de execuție

Liceul „Simion Mehedinţi” din Vidra, Judeţul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de secretar şef.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o d) are capacitate deplină de exercițiu;

o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o nivelul studiilor: superioare în domeniul economic – administrativ;

o vechime în specialitatea necesară ocupării postului – 5 ani (minimum 2 învățământ);

o cunoștințe TIC, pachet birotică Word, Excel, Baze de date, atestate prin cursuri de formare sau specializare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 26 iulie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;

o 08 august 2019, ora 13:00: proba scrisă;

o 12 august 2019, ora 13:00: proba practică;

o 14 august 2019, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului „Simion Mehedinţi” din localitatea Vidra, Judeţul Vrancea, telefon 0723/894.442, 0237/673.054, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Tematica  de  concurs: Legislația  specifică  învățământului  preuniversitar

Bibliografie:

Legea Educației  Naționale Nr.1/2011

Legea  Nr. 53/2003 – Codul  muncii,   cu  modificările  și  completările ulterioare;

Ordinul MENCS Nr. 5079/2016  privind  aprobarea Regulamentului – cadru  de  organizare  și  funcționare a  unităților de  învățământ  preuniversitar;

Ordinul Nr. 3502/2005 pentru  aprobarea Regulamentului privind actele  de studii  și  documentele  școlare  în  învățământul  preuniversitar,  cu  modificările  și  completările  ulterioare;

Hotărârea  Guvernului Nr. 500/2011 privind  Registrul  General  de  Evidență a  salariaților;

Hotărârea  Guvernului  Nr. 286/2011  pentru  aprobarea  Regulamentului – cadru privind  stabilirea  principiilor  generale  de  ocupare  a  unui post  vacant  sau  temporar  vacant  corespunzător  funcțiilor  contractual și  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale imediat  superioare  a  personalului  contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice;

Legea  Nr. 135/2007  privind  Arhivarea  documentelor  în  formă  electronic (M.Of. nr. 345/22.05.2007 Partea I);

 

Legea 677/21.11.2001, actualizată  pentru  Protecția  persoanelor cu  privire la  prelucrarea  datelor  cu  caracter personal  și  libera  circulație  a  acestor  date

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI


Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfăşurării

1

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs

15.07.2019 – 26.07.2019,

Orele 8,00-16,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

2

Validarea dosarelor depuse

31.07.2019

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

3

Afisarea rezultatelor la etapa de validare a dosarelor

31.07.2019

ora 16.00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

4

Depunerea contestatiilor la etapa de validare a dosarelor

01.08.2019,

Orele 8,00-16,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

5

Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor la etapa de validare a dosarelor

02.08.2019,

ora 12.00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

6

Susținerea  probei  scrise

08.08.2019,

orele  13,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

7

Afișarea  rezultatelor  la  proba  scrisă

08.08.2019,

orele 18,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

8

Depunerea  contestațiilor  la  proba  scrisă

09.08.2019,

orele 8,00-12,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

9

Afișarea  rezultatelor după   contestații

09.06.2019,

orele 16,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

10

Proba  practică

12.08.2019,

orele 13,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

11

Afișarea  rezultatelor  la  proba practică

12.08.2019,

Orele 16,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

12

Depunerea  contestațiilor la  proba  practică

13.08.2019,

Orele 10,30 – 12.00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

13

Afișarea  rezultatelor  după contestații la  proba  practică

13.08.2019,

Orele 16,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

14

Proba  de  interviu

14.08.2019,

Orele 9,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

15

Afișarea rezultatelor  la  proba  de  interviu

14.08.2019,

Orele 16,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

16

Depunerea  contestațiilor la  proba  de interviu

15.08.2019,

Orele 8,00 – 12,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

17

Afișarea  rezultatelor finale după interviu.

Afișarea rezultatelor  finale  la  concurs

15.08.2019,

Orele 16,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

 

Director, Secretar comisie,

Prof. Potop Adela Moroșanu Cătălina

 

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” cu sediul în: loc VIDRA, jud VRANCEA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- LABORANT DEBUTANT (0.5 normă) - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: studii medii in domeniu conform art. 250 Legea 1/2011

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 22.01.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba practică:- data de 25.01.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba de interviu:- data de 26.01.2018, ora 10.00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afisare, la sediul institutie(respectiv 16 ianuarie  2018, ora 14.00)

Read more...

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” cu sediul în: loc VIDRA, jud VRANCEA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- INGRIJITOR ȘCOALA (1.5 norme) - posturi vacante contractual pe perioadă nedeterminată.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

1. a) are cetăţenia română și domiciliul în România;

2. b) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;

3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;

4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

5. e) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime minim 1 an in cadrul unei instituții de invațamînt

6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Read more...

Cautare

Utilizatori online

We have 10 guests online