Get Adobe Flash player

ANUNȚ

CONCURS pentru ocuparea postului - SECRETAR ŞEF

Având în vedere:

  • Art. 30, al. (1), (2) din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
  • III din Ordonanţa de urgenţă nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale,
  • Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
  • Procedura de promovare stabilită de Titlul II din Hotărârea de Guvern nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin HOTARÂREA de Guvern nr.1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr.854/11.2014.

LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” cu sediul în: loc VIDRA, jud VRANCEA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- SECRETAR ȘEF - post vacant contractual pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: superioare

 

- vechime în specialitate  necesare ocupării postului:- 5 ani ( minim 3 ani in invatamant)

Read more...

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” cu sediul în: loc VIDRA, jud VRANCEA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- LABORANT DEBUTANT (0.5 normă) - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: studii medii in domeniu conform art. 250 Legea 1/2011

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 22.01.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba practică:- data de 25.01.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba de interviu:- data de 26.01.2018, ora 10.00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afisare, la sediul institutie(respectiv 16 ianuarie  2018, ora 14.00)

Read more...

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” cu sediul în: loc VIDRA, jud VRANCEA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- INGRIJITOR ȘCOALA (1.5 norme) - posturi vacante contractual pe perioadă nedeterminată.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

1. a) are cetăţenia română și domiciliul în România;

2. b) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;

3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;

4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

5. e) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime minim 1 an in cadrul unei instituții de invațamînt

6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Read more...

Cautare

Utilizatori online

We have 10 guests online