Get Adobe Flash player

 

LICEUL SIMION MEHEDINTI, VIDRA

Nr 2219 din  27.08.2019

ANUNȚ

În  baza HG 286/2011 Liceul Simion mehedinti, Vidra,  județul  Vrancea organizează concurs de ocupare a  postului  de  secretar  școală, post  vacant, contractual,  pe  perioadă  nedeterminată.

Data, ora  și  locul   de  desfășurare  a  concursului:

- Proba  scrisă  în  data  de: 24 septembrie 2019,  orele  10,00, la  sediul  instituției;

- Proba  practică  în  data  de: 26 septembrie 2019, orele  10,00, la  sediul  instituției;

- Proba  interviu  în  data  de  27septembrie 2019,     orele  10,00,  la  sediul  instituției.

Dosarele  se  depun  în  perioada 03.09.2019 – 16.09.2019,  la  secretariatul  instituției.


Cerințe:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverinței  medicale  eliberată  de  medicul  de  familie sau  de unitățile  sanitare  abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii (studii  medii  în  specialitatea  postului  sau  studii  superioare);
g) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Condiții  specific de  participare  la  concurs:
- nivelul  studiilor: superioare.

-vechime  în  specialitatea studiilor  necesare  ocupării  postului: 2 ani.

Dosarul de concursa) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;


c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;


d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;


e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;


f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;


g) curriculum vitae;


h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.


(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii

(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.


(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.Tematica  de  concurs: Legislația  specifică  învățământului  preuniversitar

Bibliografie:

ü Legea Educației  Naționale Nr.1/2011

ü Legea  Nr. 53/2003 – Codul  muncii,   cu  modificările  și  completările ulterioare;

ü Ordinul MENCS Nr. 5079/2016  privind  aprobarea Regulamentului – cadru  de  organizare  și  funcționare a  unităților de  învățământ  preuniversitar;

ü Ordinul Nr. 3502/2005 pentru  aprobarea Regulamentului privind actele  de studii  și  documentele  școlare  în  învățământul  preuniversitar,  cu  modificările  și  completările  ulterioare;

ü Hotărârea  Guvernului Nr. 500/2011 privind  Registrul  General  de  Evidență a  salariaților;

ü Hotărârea  Guvernului  Nr. 286/2011  pentru  aprobarea  Regulamentului – cadru privind  stabilirea  principiilor  generale  de  ocupare  a  unui post  vacant  sau  temporar  vacant  corespunzător  funcțiilor  contractual și  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale imediat  superioare  a  personalului  contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice;

ü Legea  Nr. 135/2007  privind  Arhivarea  documentelor  în  formă  electronic (M.Of. nr. 345/22.05.2007 Partea I);

ü Legea 677/21.11.2001, actualizată  pentru  Protecția  persoanelor cu  privire la  prelucrarea  datelor  cu  caracter personal  și  libera  circulație  a  acestor  date

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Nr. crt.

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfăşurării

1

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs

3.09.2019 – 16.09.2019,

Orele 8,00-16,00

Liceul Simion Mehedinti, Vidra

2

Validarea dosarelor depuse

19.09.2019

3

Afisarea rezultatelor la etapa de validare a dosarelor

17.09.2019,

ora 16.00

4

Depunerea contestatiilor la etapa de validare a dosarelor

18.09.2019,

Orele 8,00-16,00

5

Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor la etapa de validare a dosarelor

19.09.2019,

ora 12.00

6

Susținerea  probei  scrise

24.09.2019,

orele  10,00

7

Afișarea  rezultatelor  la  proba  scrisă

24.09.2019,

orele 16,00

8

Depunerea  contestațiilor  la  proba  scrisă

25.09.2019,

orele 8,00-12,00

9

Afișarea  rezultatelor după   contestații

25.09.2019,

orele 16,00

10

Proba  practică

26.09.2019,

orele 10,00

11

Afișarea  rezultatelor  la  proba practică

26.09.2019,

Orele 14,00

12

Depunerea  contestațiilor la  proba  practică

26.09.2019,

Orele 14,30 – 16,00

13

Afișarea  rezultatelor  după contestații la  proba  practică

26.09.2019,

Orele 18,00

14

Proba  de  interviu

27.09.2019,

Orele 10,00

15

Afișarea rezultatelor  la  proba  de  interviu

27.09.2019,

Orele 14,00

16

Depunerea  contestațiilor la  proba  de interviu

27.09.2019,

Orele 14,30-16,00

17

Afișarea  rezultatelor finale după interviu.

Afișarea rezultatelor  finale  la  concurs

27.09.2019,

Orele 18,00

Director,                                                                      Secretar ,

 

Prof.  Potop Adela                                                         Ivan Florența

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” cu sediul în: loc VIDRA, jud VRANCEA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- LABORANT DEBUTANT (0.5 normă) - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: studii medii in domeniu conform art. 250 Legea 1/2011

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 22.01.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba practică:- data de 25.01.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba de interviu:- data de 26.01.2018, ora 10.00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afisare, la sediul institutie(respectiv 16 ianuarie  2018, ora 14.00)

Read more...

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” cu sediul în: loc VIDRA, jud VRANCEA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- INGRIJITOR ȘCOALA (1.5 norme) - posturi vacante contractual pe perioadă nedeterminată.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

1. a) are cetăţenia română și domiciliul în România;

2. b) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;

3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;

4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

5. e) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime minim 1 an in cadrul unei instituții de invațamînt

6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Read more...

Cautare

Utilizatori online

We have 8 guests online