Get Adobe Flash player

Informaţii generale

Titlul proiectului: Acces la educaţie prin resurse digitale

Finanțator: European Commision

Program de finanțare: Erasmus + KA1

Valoarea totală a proiectului: 23.210 euro

Perioada de implementare: 01.09.2017 – 31.10.2018 (14 luni)

Tipul proiectului: Mobilitate pentru personalul din educația şcolară

Codul de identificare al proiectului: 2017-1-RO01-KA101-036697

Beneficiar: Liceul Teoretic „Simion Mehedinți” Vidra

Parteneri: Euneos Corporation, Finlanda

 

 

Contextul proiectului

Implementarea proiectului a fost realizată în conformitate cu prioritățile şi obiectivele instituționale ale Liceului „S. Mehedinți” Vidra: scăderea absenteismului şi a ratei de abandon şcolar prin actualizarea şi adaptarea metodologiei de predare-învăţare-evaluare; dezvoltarea competențelor digitale ale personalului şi a competențelor pedagogice de integrare a resurselor digitale şi noilor tehnologii în activitatea instructiv-educativă; implicarea instituției, a echipei manageriale şi corpului profesoral în proiecte şi parteneriate internaționale; digitalizarea instituției şi creșterea ponderii utilizării resurselor digitale.

Tematica proiectului

x combaterea părăsirii timpurii a şcolii şi eșecului şcolar, reducerea abandonului şcolar;

x curriculum nou şi inovator / metode şi strategii didactice inovative;

x TIC – noile tehnologii şi competențe digitale.

Obiectivele proiectului

a. dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor prin participarea la cursuri internaționale;

b. elaborarea unei metodologii de facilitare a accesului la educație de calitate pentru toți copiii prin integrarea resurselor digitale şi a noilor tehnologii;

c. actualizarea planului de dezvoltare strategică a instituției prin integrarea digitalizării.

Activităţi de formare internațională

Proiectul de mobilitate a presupus desfășurarea a 9 mobilități internaționale pentru participarea la 2 cursuri structurate:

1. Digital Turn: How to make your school more digital

Perioada: 14-20.01.2018, Locația: Santa Cruz, Spania

Furnizor: Euneos Corporation, 4 participanți

Tematica: utilizarea TIC în educaţie

Rezultate: dezvoltarea abilităților digitale, a competențelor didactice şi metodologice.

2. eAssessment. Assessment of/for learning with digital tools

Perioada:19-25.03.2018, Locația: Funchal, Portugalia

Furnizor: Euneos Corporation, 5 participanți

Tematica: utilizarea TIC în educaţie

Rezultate: dezvoltarea abilităților digitale, a competențelor didactice şi metodologice.

Rezultatele proiectului din perspectiva cadrelor didactice participante

x dezvoltarea competențelor digitale, în special în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a resurselor digitale şi noilor tehnologii în activităţile de predare-învăţare, respectiv evaluare şi auto-evaluare;

x dezvoltarea competențelor pedagogice, în special referitoare la organizarea şi implementarea unor măsuri active de asigurare a accesului la educaţie de calitate pentru toţi copiii, precum şi pentru scăderea absenteismului şi abandonului şcolar prin creșterea atractivității activităţilor didactice;

x dezvoltarea competențelor lingvistice şi interculturale, creșterea capacității de înțelegere şi acceptare a diversității, de relaționare într-un mediu intercultural, de dialog intercultural;

x creșterea gradului de interes şi inițiativei personale în ceea ce priveşte implicarea în proiecte şi parteneriate locale, naționale şi internaționale, atât la nivel personal, cât şi prin implicarea instituţiei în astfel de proiecte;

x competențe de planificare a carierei şi management personal, inclusiv prin creșterea motivației pentru învățarea pe tot parcursul vieții;

x manifestarea inițiativei personale în ceea ce priveşte asigurarea egalității de șanse la educaţie de calitate pentru toţi elevii.

Rezultatele proiectului din perspectivă instituțională

x dezvoltarea capacității organizației de a furniza programe educaționale care să motiveze elevii pentru învăţare, să faciliteze accesul tuturor elevilor la educaţie de calitate;

x dezvoltarea capacității organizaționale de organizare şi implementare a unor programe eficiente de creștere a gradului de participare şcolară prin reducerea absenteismului şi ratei de abandon şcolar;

x digitalizarea instituțională şi creșterea gradului de integrare a resurselor digitale şi noilor tehnologii în activitatea didactică;

x creșterea capacității de operare la nivel European a instituţiei şi dezvoltarea capacității manageriale de organizare şi implementare a proiectelor internaționale;

x creșterea vizibilității internaționale a instituţiei şi a gradului de implicare în proiecte şi parteneriate transnaționale;

x dezvoltarea instituțională prin elaborarea unor proceduri şi metodologii de facilitarea a accesului la educaţie de calitate pentru toţi copiii, de reducere a absenteismului şi abandonului şcolar, de integrare a noilor tehnologii în educaţie;

x dezvoltarea capacității organizației de a integra în activitatea proprie exemplele de bună practică din alte spații culturale şi educaționale, dezvoltarea capacității de comunicare inter-instituțională cu instituții şcolare din străinătate;

Rezultate generale ale proiectului

x dezvoltare instituțională prin creșterea calității activităţilor educaționale şi asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi copiii, inclusiv prin implicarea în proiecte internaţionale;

x conștientizarea importanței dialogului intercultural şi educației interculturale;

 

x scăderea ratei de absenteism şi abandon şcolar.

Cautare

Utilizatori online

We have 11 guests online