Get Adobe Flash player

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” cu sediul în: loc VIDRA, jud VRANCEA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- ADMINISTRATOR PATRIMONIU - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: superioare (inginer, economist)

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 22.01.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba practică:- data de 25.01.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba de interviu:- data de 26.01.2018, ora 10.00, la sediul institutiei.

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afisare, la sediul institutie (respectiv 16 ianuarie  2018, ora 14.00)

Date contact:  POTOP ADELA CĂTĂLINA tel.:0723894442

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiţii generale

1. Cetăţenie română şi domiciliul stabil în România

2. Cunoaşterea limbii române scris şi vorbit

3. Capacitatea deplină de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare

4. Îndeplinirea condiţiilor de studii

5. Nu are condamnări definitive

Condiţii specifice

1. Studii superioare de lunga durata (inginer, economist)

2. Cunoştinţe privind legislaţia din învăţământul preuniversitar

3. Cunoştinţe specifice postului ( comunicare şi relaţii publice, elaborare, redactare şi arhivare documente, etc)

4. abilitati foarte bune de operare pe calculator in limbaje specifice (ex. gestiune)

5. cunostinte de accesare platforma SEAP;

6  constituie un avantaj experienta in functia de adminstrator de patrimoniu si absolvirea unor cursuri de formare SSM si PSI

7 Disponibilitate la timp de lucru prelungit pentru activități necuprinse în fișa postlui dar care contribuie la funcționarea optimă a școlii

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

1. Cerere de înscriere

2. Copia actului de identitate

3. Copii ale actelor de studii

4. Copia certificatului de naştere

5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)

6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)

7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL

8. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)

10. Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative

11. Caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul)

12. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se va restituí candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.

Actele vor fi aşezate în ordinea menţionată într-un dosar cu şină

Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării conform cu originalul.

PROCEDURA DE SELECȚIE

Probe de concurs: a) probă scrisă – 2 ore; b) probă practică- 1 ora; c) Interviu- 10-15 minute.

Graficul desfăşurării concursului:

Etapa de concurs

Data / perioada

Observaţii

Publicarea anunţului

22.12.2017

Depunerea dosarelor de înscriere

03.01.2018-16.01.2018

ora 900-1400

La secretariatul Liceului Simion Mehedinti, Vidra

Verificarea şi validarea dosarelor

17.01.2018

Proba scrisă

22.01.2018

10:00-12:00

Probă practică – utilizarea PC-ului

25.01.2018

10:00-11:00

Interviu

26.01.2018

ora 10:00

Afişarea rezultatelor

26.01.2018

ora 16:00

Depunerea contestaţiilor

29.01.2018

11:30-15:00

Afişarea rezultatelor finale

31.01.2018

BIBLIOGRAFIE

1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare; ;

2. O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;

3. H.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

4. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

5. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

6. O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;

7. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;

8. ORDIN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

9. O.U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;

10. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;

 

12. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI;

Aprobat,

director prof. Adela Potop

Cautare

Utilizatori online

We have 5 guests online