Get Adobe Flash player

ANUNȚ

CONCURS pentru ocuparea postului - SECRETAR ŞEF

Având în vedere:

 • Art. 30, al. (1), (2) din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 • III din Ordonanţa de urgenţă nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale,
 • Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
 • Procedura de promovare stabilită de Titlul II din Hotărârea de Guvern nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin HOTARÂREA de Guvern nr.1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr.854/11.2014.

LICEUL “SIMION MEHEDINȚI” cu sediul în: loc VIDRA, jud VRANCEA, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- SECRETAR ȘEF - post vacant contractual pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: superioare

 

- vechime în specialitate  necesare ocupării postului:- 5 ani ( minim 3 ani in invatamant)

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 09.07.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba practică:- data de 11.07.2018, ora 10,00, la sediul institutiei.

Proba de interviu:- data de 13.07.2018, ora 10.00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afisare, la sediul institutie (respectiv 28. 06. 2018, ora 14.00)

Date contact:  tel. 0237673054, email – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

CONDIŢII GENERALE

1. Cetăţenie română şi domiciliul stabil în România

2. Cunoaşterea limbii române scris şi vorbit

3. Capacitatea deplină de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare

4. Îndeplinirea condiţiilor de studii

5. Nu are condamnări definitive

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 1. studii superioare (specializare – ECONOMIC, MANAGEMENT, JURIDIC, LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ);
 2. vechime în specialitate minim 5 ani;
 3. cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 4. cunoştinţe privind încadrarea personalului;
 5. cunoştinţe de utilizare şi operare PC (EXCEL, WORD);
 6. cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR
 7. noţiuni de comunicare în relaţii publice;
 8. disponibilitate la timp de lucru prelungit;

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

1. Cerere de înscriere

2. Copia actului de identitate

3. Copii ale actelor de studii

4. Copia certificatului de naştere

5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)

6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)

7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL

8. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

9. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)

10. Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative

11. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se va restituí candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.

 

Actele vor fi aşezate în ordinea menţionată într-un dosar cu şină

Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării conform cu originalul.

În cazul documentului prevăzut la pnunctul 8,  candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

 

TEMATICA DE CONCURS:

1. Contractul individual de muncă

2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar

3. Organizarea şi funcţionarea sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

4. Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

5. Funcţiile didactice şi didactice-auxiliare din învăţământul preuniversitar

6. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor

7. Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române

8. Cunoştinţe avansate de operare pe calculator

 

PROCEDURA DE SELECȚIE

Probe de concurs: a) probă scrisă; b) probă practică; c) Interviu.

 

BIBLIOGRAFIE

- Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizata;

- OMEC nr.5115/2014 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

- Lege nr. 544/12.10.2001 actualizată privind liberal acces la informații de interes public

- Ord. nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar

- OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/ control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, reactualizată;

- Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

- Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic-auxiliar din învăţământ;

- OUG 20/08.06.2016 pentru modficarea si completare OUG 57/2015 proiviind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene precum si unele masuri fiscale bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

- HG 250/1992 actualizata privind concediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare

- Norme metodologice privind efectuarea concediilor de odihna pentru personalul didactic emise in aplicarea prevederilor Legii 1/2011 – Ord. 5559/07.10.2011

- OMECTS nr.5565/07 oct. 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

- H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

- Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

- OMECTS 1488/2004 privind aprobarea criteriilor “Bani de liceu”

- Ordin 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

- Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;

- H.G.500/2011 privind registrul general de evidența al salariaților;

- Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;

- HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro 200 cu modificările și completările ulterioare;

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI

 • Respectarea planurilor manageriale ale şcolii
 • Capacitatea de organizare a muncii
 • Organizare şi coordonare
 • Analiză şi sinteză
 • Planificare şi acţiune strategică
 • Control şi depistare a deficienţelor
 • Rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor
 • Excelentă comunicare orală şi scrisă
 • Lucru efficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia
 • Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului
 • Realizarea planificării calendaristice a compartimentului
 • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare
 • Folosirea tehnologiei informatice în proiectare
 • Organizarea documentelor oficiale
 • Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor
 • Asigurarea evidenţei ordonării şi arhivării documentelor unităţii
 • Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în programele EDUSAL, REVISAL, SIIIR etc.
 • Elaborarea de procedure operaţionale
 • Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului
 • Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment
 • Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 • Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
 • Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră
 • Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar
 • Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii
 • Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului
 • Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor  aflate în sfera sa de responsabilitate
 • Respectarea ROFUIP, ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ

Comportamentul şi conduita:

 • Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

Cerinţe psihologice;

 • Asumarea responsabilităţii;
 • Rezistenţa la sarcini repetitive;
 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Echilibru emotional.

SARCINI DE SERVICIU:

 1. Este responsabil cu evidenţa personalului didactic şi nedidactic;
 2. Întocmeşte documentele de personal pentru angajaţii unităţii şcolare, la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director şi în termen. Răspunde  de exactitatea datelor înscrise în aceste documente.
 3. Completează actele de studii ale absolvenţilor duplicatele actelor de studii, foi matricole. Se ocupă de completarea registrelor matricole;
 4. Întocmeşte dosarele elevilor înscrişi la examenul de bacalaureat, Nivel 3,4 şi le pune la dispoziţia comisiei, după ce au fost verificate şi aprobate de directorul/directorul adjunct al unităţii şcolare;
 5. Gestionează şi asigură arhivarea şi siguranţa actelor de studii la nivelul unităţii de învăţământ;
 6. Face parte din Comisia SIIIR;
 7. Respectă procedura „Circuitul documentelor” la nivelul unităţii de învăţământ;
 8. Păstrează şi aplică sigiliul şcolii potrivit reglementărilor legale şi ale regulamentelor/procedurilor existente la nivelul unităţii de învăţământ;
 9. Se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, decrete, ordine, regulamente, instrucţiuni, metodologii);
 10. Întocmeşte statele de plată potrivit condicii de prezenţă;
 11. Face parte din Comisia pentru burse şi alte forme de sprijin material.

NOTĂ:

Conform HG 286/2011sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 70 puncte; sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 70 puncte

 • Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus într–un dosar cu şină.
 • Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare – telefon: 0237/673054;  persoana de contact: Ivan Florența.

DIRECTOR,

 

PROF. ADELA POTOP

Cautare

Utilizatori online

We have 4 guests online